Grote Gracht 74  

6211 SZ, Maastricht  

Phone: +31 6 34347277 

E-Mail: info@innbetween.nl 

Web: www.innbetween.nl 

Bank: NL58INGB 0007 7173 63 

Gedragscode voor vrijwilligers

1. Introductie

In The InnBetween en Refugee Project Maastricht zijn veel vrijwilligers actief in verschillende activiteiten en op verschillende gebieden.


Vrijwilligerswerk laat zien dat mensen sociaal toegewijd zijn. Aangezien we een sociale functie hebben, is het belangrijk om vast te leggen hoe we onderling met elkaar omgaan in een document. In dit document gaan we hier verder op in.


Er zijn verschillende aspecten waar we op moeten letten en waar we met elkaar afspraken over willen hebben. Bijvoorbeeld:

Respect voor privacy

Agressief gedrag

Discriminatie

Overschrijdend (seksueel of andersoortig) gedrag

 

2. Uitgangspunt en doel

Ten eerste is een gedragscode een belangrijk middel om agressie, (seksuele) intimidatie en discriminatie  te voorkomen en te bestrijden.  Dit heeft als gevolg dat werknemers en vrijwilligers duidelijke regels ontvangen omtrent hun gedrag en hierover hetzelfde standpunt innemen, waardoor de betrokken persoon verantwoordelijk kan worden gehouden wanneer de regels worden overtreden. Tegelijkertijd maakt het duidelijk aan vrijwilligers wat wel en niet toegestaan is. Het introduceren van een gedragscode geeft ook de mogelijkheid om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken met The InnBetween en Refugee Project Maastricht.

3. Strekking van de Gedragscode

Deze gedragscode is van toepassing op alle geregistreerde werknemers en vrijwilligers van The InnBetween en Refugee Project Maastricht die betrokken zijn in de verschillende activiteiten en focusgebieden van de organisatie. 

4. Vrijwilligersovereenkomst

Het niet aangaan van, het beëindigen of het vernieuwen van een vrijwilligersovereenkomst mag niet gerelateerd zijn aan een discriminerend principe. Bijvoorbeeld: een vrijwilliger mag niet geweigerd worden op niet-intrinsieke factoren zoals filosofie/overtuiging, gender, huidskleur, seksuele geaardheid, …

5. Werkomgeving

The InnBetween en Refugee Project Maastricht zijn toegewijd aan een gezonde, veilige en discriminatievrije werkomgeving voor de vrijwilligers. Dit houdt ook in dat wordt voorkomen dat vrijwilligers  blootgesteld staan aan agressie en discriminatie door derden. De interactie tussen werknemers, vrijwilligers en bezoekers wordt bepaald door respect voor niet-intrinsieke factoren zoals filosofie/overtuiging, gender, huidskleur, seksuele geaardheid, leeftijd en andere factoren.

 

6. Omgang met vrijwilligers en bezoekers

Werknemers en vrijwilligers accepteren geen agressief gedrag van vrijwilligers en bezoekers, noch initiëren zij dit soort gedrag naar hen toe. Ook grensoverschrijdend (seksueel of anders) gedrag en discriminerend gedrag van werknemers, vrijwilligers en bezoekers wordt niet geaccepteerd.

7. Andere gedragsregels 

• Werknemers en vrijwilligers die vertrouwelijke informatie krijgen, moeten handelen in lijn met de regeling van vertrouwenspersonen. Vertrouwelijke informatie is informatie die verkregen is van en over de vrijwilligers. Dit is inclusief informatie gerelateerd aan (de intentie van en gevolgen van) crimineel gedrag, evenals informatie over de relationele sfeer die invloed heeft op zowel de vrijwilligers en het functioneren en de doelstellingen van  de werknemers van The InnBetween en Refugee Project Maastricht

The InnBetween’s Data en Privacybeleid is van toepassing op RPM en is beschikbaar op de website: www.theinnbetween.nl.

• The InnBetween en RPM volgen de Corona richtlijnen van de Maastricht Universiteit en van COA/AZC. In het geval van online activiteiten gebruikt RPM Maastricht University’s Zoom omgeving.

• Als een vrijwilliger issues binnen de organisatie identificeert die in zijn/haar ogen niet past in de context van integer handelen, moeten zij onmiddellijk de vertrouwenspersoon inlichten.

•  Het gebruiken van illegale drugs en overmatig alcoholgebruik is verboden tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk, evenals het onder invloed zijn van alcohol en drugs.

• Het Addendum – Gedragscode voor vrijwilligers die werken met minderjarigen, beslaat de gedragsregels voor vrijwilligers die omgaan met kinderen onder de 18 jaar oud. Alle vrijwilligers die met minderjarigen werken, hebben een certificaat omtrent goed gedrag nodig: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

8. Supervisie

De leden van de Klachtencommissie en de voorzitter zijn verantwoordelijk voor de supervisie en de nakoming van deze gedragscode. Uiteraard is elke werknemer ook verantwoordelijk voor het implementeren en volgen van de gedragscode. De vertrouwelingen van The InnBetween en Refugee Project Maastricht kunnen hierin ook een rol spelen. In het geval van het niet nakomen van de gedragscode, zal worden onderzocht welke acties nodig of wenselijk zijn (hulp, nazorg, sancties, juridische stappen).

9. Complaints about inappropriate behavior 

Wanneer een vrijwilliger een klacht heeft over ongewenst gedrag, is er een klachten procedure van toepassing.

• De betrokken partij die geconfronteerd wordt met het ongewenste gedrag kan zich in eerste instantie richten tot de vertrouwenspersoon

•Als het raadplegen van de vertrouwenspersoon niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan de betrokken partij een geschreven klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon voor studenten: Wendy Geijen wendy.geijen@maastrichtuniversity.nl 

Vertrouwenspersoon voor werknemers: Leonie der Kinderen l.derkinderen@centrumvaktherapie.nl 

10. Evaluatie

Dit document – Gedragscode voor vrijwilligers – zal één keer per jaar op de agenda van de teamvergadering worden gezet en gecontroleerd op actualiteit. 

Laatste update: 28/10/2020. 


Addendum – Gedragscode voor vrijwilligers die werken met minderjarigen

11. Introductie

De Gedragscode voor vrijwilligers die werken met kinderen en jeugd, in het kort: minderjarigen, (< 18 jaar), bestaat uit 2 delen: regels die zorgen voor een open, transparante en veilige omgeving voor minderjarigen, en de beschrijving van seksueel overschrijdend gedrag dat de aanleiding is voor het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer iemand bij ons komt werken als vrijwilliger, trainee of als betaald bestuurslid, verklaar je dat je de gedragscode kent en in lijn met de gedragscode handelt wanneer je het (vrijwilligers)contract tekent.

12. The gedragscode voor vrijwilligers die werken met minderjarigen


De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarin de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt. 

De vrijwilliger onthoudt zich ervan het kind te behandelen op een manier die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

De vrijwilliger doet niet verder onderzoek naar het privé-leven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik van de minderjarige. Alle handelingen, seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilligers en minderjarigen zijn onder geen enkele omstandigheid toegestaan en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag

De vrijwilliger mag de minderjarige niet zodanig aanraken dat dit contact naar verwachting als seksueel of erotisch van aard wordt ervaren.

Tijdens de verschillende programma’s zal de vrijwilliger zeer voorzichtig en respectvol omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin ze zich bevinden, zoals de kleedkamer of het klaslokaal.

De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige met alle middelen te beschermen tegen vormen van ongelijke behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en draagt er actief zorg voor dat de gedragscode wordt nageleefd door alle betrokkenen bij de minderjarige.

Indien de vrijwilliger gedrag constateert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en vermoedens van agressief of seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht dit te melden aan de door het bestuur aangewezen personen, de pastoors van The InnBetween.

De vrijwilliger ontvangt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet redelijk zijn.

In die gevallen waarin de Gedragscode niet (onmiddellijk) voorziet, of in geval van twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag, is het de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om te handelen in de geest van de Gedragscode en, indien nodig , om in contact te komen met een door het bestuur aangestelde persoon (de pastoor).

13. Beschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Met seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen bedoelen we: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of vindt plaats binnen een ongelijke machtsverhoudingen (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leraar-leerling, trainer-leerling, management-jeugdlid, etc.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedrag dat volgens bovenstaande omschrijving onder seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen valt, kan worden bestraft met een tuchtprocedure waarin sprake is van hoorzitting en weerlegging.

De sancties bestaan uit het voor een bepaalde periode uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens op te nemen in een centraal register. Seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen van wie de directie oordeelt dat ze onder het Wetboek van Strafrecht vallen, zal worden gemeld bij de politie / justitie.

14. Evaluatie

Dit document – Gedragscode voor vrijwilligers die werken met minderjarigen – zal één keer per jaar op de agenda van de teamvergadering worden gezet en gecontroleerd op actualiteit. 

Laatste update: 28/10/2020.